POLİTİKALARIMIZ

Bu dokümanda açıklanan Pomega Enerji Depolama A.Ş. politikaları tüm Pomega çalışanlarını, Yönetim Kurulu Üyelerini, İştiraklerini, Bayileri, Tedarikçileri, Aracıları, Yüklenicileri, vekaleten iş görenleri ve birlikte iş yapılan tüm üçüncü tarafları kısaca POMEGA ve tüm İŞTİRAKLARİNDE ÇALIŞANLARI kapsar. Tüm POMEGA ve iştiraklerinde çalışanlardan Pomega Politikalarına uymaları beklenir.

Şirketimizin Çalışanlarına yönelik tazminat politikası yürürlükteki 4857 sayılı İş Kanunu esas alınarak oluşturulmuştur. Bu çerçevede Şirketimizin çalışanlarına yönelik tazminat ödemeleri; 4857 sayılı İş Kanunu ilgili hükümlerine ve yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunu’nun halen geçerli 14’üncü maddesine göre gerçekleştirilmektedir.

Bu Çevre Yönetimi Politikası’nın (“Politika”) amacı, Pomega Enerji Depolama A.Ş. ve bağlı şirketlerinin “Planearth” sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda Çevre Yönetimi alanındaki yaklaşımını yansıtan bir rehber oluşturmak ve bu yolla Pomega Enerji Depolama A.Ş.’nin birlikte çalışanları, paydaşları, iş ortakları, müşterileri, ve iş yaptığı tüm coğrafyalardaki toplumlar için çevre bilincini uygulama, yaşatma ve yönetimine verdiği önemi vurgulamaktır

Bu dokümanda açıklanan Pomega Etik Kuralları tüm Pomega çalışanlarını, Yönetim Kurulu Üyelerini, İştiraklerini, Bayileri, Tedarikçileri, Aracıları, Yüklenicileri, vekaleten iş görenleri ve birlikte iş yapılan tüm üçüncü tarafları kısaca POMEGA ve tüm İŞTİRAKLARİNDE ÇALIŞANLARI kapsar. Tüm POMEGA ve iştiraklerinde çalışanlardan Pomega Etik Kurallarına uymaları beklenir.

Pomega, müşterilerinin ve ortaklarının uçtan-uca sürüdürülebilir işlere yönelmelerini ve işlem yapmalarına yardımcı olan sürdürülebilir, şeffaf ve yenilikçi çözümler geliştirmeyi taahhüt eder.

Bu Sürdürülebilirlik Politikası’nın (“Politika”) amacı, Pomega Enerji Depolama A.Ş. ve bağlı şirketlerinin “Planearth” Sürdürülebilirlik Stratejisi doğrultusunda sürdürülebilirlik alanındaki yaklaşımını yansıtan bir rehber oluşturmak, ve bu yolla Pomega Enerji Depolama A.Ş.’nin birlikte çalışanları, paydaşları, iş ortakları, müşterileri, ve iş yaptığı tüm coğrafyalardaki toplumlar için olumsuz çevresel ve sosyal etkileri azaltma, olumlu etkileri artırma yönünde yaklaşımını ve yönetişimini benimsetmek ve önemini vurgulamaktır.

 

Çalışanlara Yönelik Tazminat Politikası

Şirketimizin Çalışanlarına yönelik tazminat politikası yürürlükteki 4857 sayılı İş Kanunu esas alınarak oluşturulmuştur. Bu çerçevede Şirketimizin çalışanlarına yönelik tazminat ödemeleri; 4857 sayılı İş Kanunu ilgili hükümlerine ve yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunu’nun halen geçerli 14’üncü maddesine göre gerçekleştirilmektedir.

İş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunun yürürlükteki 14üncü maddesi hükümlerinde belirtilen kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren durumlardan birine göre sona eren ve şirketimizde en az bir yıllık çalışması bulunan personele veya personelin vefat etmesi durumunda kanuni mirasçılarına her tam yılı için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir.

İş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışmakta olan personele bildirimde bulunulmak ve bildirim süresi içinde yeni iş arama izni verilmek suretiyle iş sözleşmesi feshedilebildiği gibi bildirim süresine ilişkin ücret ve diğer hakların peşin ödenmesi suretiyle de iş sözleşmesi derhal feshedilebilmektedir. İş sözleşmelerinin işveren tarafından İş Kanunun 25nci maddesinde yazılı haller dışında feshedilmesi halinde ihbar süreleri aşağıda belirtilen İş Kanunu 17.maddesine göre uygulanmaktadır.

-İşi 6 aydan az sürmüş işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 2 hafta sonra,

-İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 4 hafta sonra,

-İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 6 hafta sonra,

-İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 8 hafta sonra, fesh edilmiş sayılır.

 

Çevre Yönetimi Politikası

Bu Çevre Yönetimi Politikası’nın (“Politika”) amacı, Pomega Enerji Depolama A.Ş. ve bağlı şirketlerinin “Planearth” sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda Çevre Yönetimi alanındaki yaklaşımını yansıtan bir rehber oluşturmak ve bu yolla Pomega Enerji Depolama A.Ş.’nin birlikte çalışanları, paydaşları, iş ortakları, müşterileri, ve iş yaptığı tüm coğrafyalardaki toplumlar için çevre bilincini uygulama, yaşatma ve yönetimine verdiği önemi vurgulamaktır. Pomega Enerji Depolama A.Ş.’nin tüm şirket ve çalışanları işbu Politika’ya uygun hareket etmekle yükümlüdür. Her Pomega Enerji Depolama şirketi, tüm paydaşlarından ve iş ortaklarından, ilgili taraf ve/veya işleme uygulanabilir olduğu ölçüde, bu Politika’ya uygun hareket etmelerini bekler ve bunu sağlamak için gerekli adımları atar.

Pomega Enerji Depolama A.Ş.’nin entegre yönetim sistem sertifikasyonu dahilinde sahip olduğu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, şirketin çevre alanındaki çalışmalarının temel çerçevesini oluşturur. Pomega Enerji Depolama Şirketlerinin Çevre Yönetimi esaslarını, faaliyet gösterdiği ülkelerde çevre mevzuatı, çevre yönetimine dair uluslararası sözleşmeler, standartlar, inisiyatifler ve ulusal mevzuat çerçevesinde belirlenen temel ilke ve prensipler oluşturmaktadır. Pomega Enerji Depolama A.Ş.’nin tüm şirketleri, ofislerinde ve faaliyet gösterdiği proje sahalarında sektörel beklenti ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak, faaliyetlerini bu Politika ile uyumlu ve şeffaf bir şekilde sürdürürler. Pomega Enerji Depolama A.Ş. düzeyinde çevre yönetimi konusundaki strateji, prosedür ve standartlar Pomega Enerji Depolama A.Ş. koordinasyonunda Sürdürülebilirlik ve Çevre Departmanı tarafından belirlenir.

Pomega Enerji Depolama A.Ş. olarak tüm üretim tesislerimizde, süreçlerimizde, faaliyetlerimizde, hizmetlerimizde ve geliştirdiğimiz teknolojilerimiz ile küresel amaçlara uyumlu “Planearth” sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde sorumlu üretim ve hizmet prensibi doğrultusunda hareket ediyoruz.

Tüm faaliyetlerimizi mevcut yasalar ve düzenlemeler çerçevesinde sürdüreceğimizi, şirketimizin belirlemiş olduğu tüm standartlara uyacağımızı, bunlarla sınırlı kalmayarak paydaşlarımızın ve proje ortaklarımızın da beklentilerinin de ötesine geçmek için çaba göstereceğimizi taahhüt ederiz.

Pomega Enerji Depolama A.Ş. Çevre Yönetimi Politikası doğrultusunda aşağıdaki 6 temel prensip çerçevesinde faaliyetlerimizi yürütürüz:

 

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre bilincinin arttırılması:

Tüm faaliyetlerinde çevresel etkileri kontrol etmek için bağlı olduğu tüm ulusal ve uluslararası çevresel yükümlülük ve yasa düzenlemelerine uyar.

Çevresel performansının sürekliliği için çevre yönetim sistemini iyileştirerek hem müşterileri için hem de toplum ve gelecek nesiller için temiz bir çevre ortamı bırakmaya çalışır.

Çevremizi korumak bilinci ile hareket eder, bu anlamda güvenilir kurumsal çevre dostu imaj sergiler; çalışanlarının, müşterilerinin ve tüm paydaşlarını da bu bilinç ile işbirliği yapma konusunda destekler, öncülük eder ve alanında lider olmayı hedefler.

Şimdiki ve gelecekteki yeni yatırımlarının ve işletmelerinin çevresel risklerini belirler, çevresel etkilerini değerlendirir, çevre dostu ürün kullanır ve çevre dostu uygulamalarla faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini kaynağında azaltır veya kaldırır. Çevresel etkilerini sürekli ölçerek, izleyerek ve kontrol altında tutarak sorumlu üretim yapar.

Biyosistem ve ekosisteme duyarlı, gezegenimiz ve toplum üzerinde fayda sağlayacak, iyileştirici, güvenli ve çevre dostu teknolojik ürünler tasarlar ve kullanır.

Ürün ve hizmetlerini tasarlayıp geliştirirken, yaşam döngüsü ve yaşam sonu çevresel etkilerini de göz önüne alır ve gerekli azaltıcı önlemleri tasarım aşamasında alır.

Çevre yönetimi ve iyi uygulamalarının küresel gelişmelerini takip eder, uygular, geliştirir ve tüm faaliyetlerine adapte eder.

 

Enerji ve doğal kaynakların sorumlu kullanılması:

Kaynakları kullanırken (enerji, su ve tüm diğer doğal kaynaklar) tüketirken sorumlu davranır, çevresel etkilerini azaltmaya ve verimli kullanılmasına yönelik mevcut en iyi teknikleri uygular ve çevre dostu teknolojileri kullanır.

Enerji ve su kaybının önlenmesini sağlayıcı tedbirleri alır, tüketimini sürekli takip eder ve kaynak tüketimini izleyen, verimliliği arttırıcı teknoloji ve ürünler geliştirir ve kullanır.

Yeni işletmelerinin kuruluş aşamasından önce, faaliyetlerinde enerji ve su tüketiminin en verimli şekilde kullanılmasına yönelik tüm süreçleri inşaat ve satın alma sürecinde planlar ve başlatır.

Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının arttırılmasını sağlayan ürün ve teknolojiler geliştirir, kullanır ve çalışmaları destekler.

 

Tüm yeraltı & yüzeysel su kaynaklarının ve deniz kaynaklarının korunması, su kaynaklarının sorumlu kullanımı:

Tüm faaliyetlerini gerçekleştirmeden önce su kaynak hassasiyetine yönelik nitel ve nicel risk değerlendirmesi yapar, bu riskleri en aza indirmek ve kaldırmak için uygulamalar yapar ve çalışmalar yürütür.

Tüm faaliyetlerinin çevresel etkilerini kaynağında önleyerek, faaliyet gösterdiği coğrafya ve alanlarda su de deniz kaynaklarının kirlenmesini önler.

Su kaynaklarını sorumlu kullanılır ve toplum için temiz suya erişimin artırılmasına katkıda bulunur.
Su kaynaklarının verimli kullanımına ve izlenmesine olanak sağlayan teknolojiler geliştirir.

İklim değişimini azaltmak ve adaptasyon sağlamak:
enerjinin verimli kullanılması, ve düşük sera gazı emisyon prensipleri ile hareket eder ve satın alma, tasarım ve inşaat aşamalarında faaliyetlerine yansıtır.

Sorumlu üretim prensibi ile yeni kurulan işletmelerinde ‘karbon nötr’ uygulamalarını tasarım aşamasında planlar ve inşaat aşamasından itibaren uygular.

 

Döngüsel ekonomi ve sıfır atık uygulamalarını prensip edinmek:

Tüm faaliyetlerinde, üretim tesislerinde ve ofislerinde ‘sıfır atık’ prensibi ve ‘döngüsel ekonomi’ yaklaşımı ile hareket eder. Atık oluşumunu kaynağında azaltmak ve önlemek için mümkün olduğunca yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım projeleri uygular. Geri dönüştürülemez atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde, yasalar ve yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf eder.

 

Biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunması ve iyileştirilmesine katkıda bulunmak:

Tüm faaliyetlerini biyosistemin ve ekosistemin korunması ve iyileşmesi yönünde gerçekleştirir, toprak ve arazinin bozulmasını önler, nesli tükenmekte olan türler başta olmak üzere küresel boyutta tüm ekosistem dengesini korumak ve biyoçeşitliliği artırmaya yönelik yönelik iş birliği ve faaliyetlerde bulunur.

Tüm Pomega Enerji Depolama şirketleri ve çalışanları bu Politika’ya şeffaf bir şekilde uymakla ve geliştirmekle yükümlüdür. Pomega Enerji Depolama A.Ş., İş Ortakları’nın da, ilgili taraf ve işleme uygulanabilir olduğu ölçüde, bu Politika’ya şeffaf bir şekilde uyumlu davranmasını bekler ve bunun için gerekli adımları atar. Bu Politika ile Pomega Enerji Depolama A.Ş.’nin faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli olan yerel mevzuat arasında bir farklılık olması durumunda, ilgili uygulama yerel mevzuata aykırılık teşkil etmediği ölçüde, Politika veya mevzuattan, daha kısıtlayıcı olan geçerli olacaktır. Pomega Enerji Depolama A.Ş. Sürdürülebilirlik ve Çevre Departmanı, bu Politika’nın uygulanmasından sorumlu birimdir. Bu Politikaya, yürürlükteki mevzuata veya Topluluk prosedür ve standartlarına aykırı olduğunu düşündüğünüz herhangi bir eylemden haberdar olmanız halinde, bu konuyu bir üst yöneticinize ya da Sürdürülebilirlik ve Çevre Departmanı’na danışabilir veya raporlayabilirsiniz.

Müşteri Memnuniyeti Politikası

Pomega Enerji Depolama A.Ş. müşterilerinin ve ortaklarının uçtan-uca sürdürülebilir işlere yönelmelerine ve işlem yapmalarına yardımcı olan sürdürülebilir, şeffaf ve yenilikçi çözümler geliştirmeyi taahhüt eder.

Misyonumuz, 360 derecelik bir hizmet olarak ürün, hizmet, kişiye özel ve anahtar teslimi çözümler, satış ve pazarlama ve yeniliklerle müşterilerimizi ve ortaklarımızı desteklerken sürdürülebilirliği iş modelimize entegre etmektir.

Pomega Enerji Depolama, müşterilerini ve ortaklarını en son sürdürülebilir ve güvenilir teknolojilerle güçlendirmeye odaklanır. Firmamız müşteri memnuniyetini sürekli hedef olarak benimsemiştir. Müşteri değer ve davranışlarındaki değişiklikleri sürekli takip ederek, müşterilerimizin şirketimizden ve hizmetlerimizden ne beklediğini tespit etmek ve bu beklentileri koşulsuz olarak yerine getirmek ana iş hedefimizdir.

Müşterilerimize, çalışanlarımıza, ortak ve şirketimizin diğer hissedarlarına Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemimizin şartlarına uygun olarak taahhüt eder ve aşağıdakileri kamuoyu ile paylaşmayı misyon olarak kabul ederiz:

  1. Firma, ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahiptir. Ayrıca ISO9001 ve ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 27001 dahil olmak üzere ilgili standartların doğrultusunda müşteri memnuniyeti sürekli olarak izlenmektedir.
  2. Müşterilere en doğru yöntemlerle ve ‘0’ hata ile hizmet sunarak %100 müşteri memnuniyeti sağlar, şikayet oluşmadan ilk seferde doğru hizmeti veririz.
  3. Müşteri memnuniyetini esas alan çalışanlarımız olup, aynı şikayetin tekrarlanmaması için gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri yürütürüz.
  4. Teknolojiyi yakından takip ederek müşteri ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunarız.
  5. Müşterilerimize çok hızlı bir şekilde cevap verir, en hızlı sürede hizmet sağlarız.
  6. Şikayetlere, Pomega Enerji Depolama Topluluğu geleneklerine bağlı, yasal şartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun ve kurumsal sürdürülebilirlik ilkemiz kapsamında çözümler sunarız.
  7. Müşteri Memnuniyetini Yönetme Süreci’ne uygun olarak müşteri memnuniyet anketi ve ölçüm faaliyetleri yürütürüz.

 

Sürdürülebilirlik Politikası

Bu Sürdürülebilirlik Politikası’nın (“Politika”) amacı, Pomega Enerji Depolama A.Ş. ve bağlı şirketlerinin “Planearth” Sürdürülebilirlik Stratejisi doğrultusunda sürdürülebilirlik alanındaki yaklaşımını yansıtan bir rehber oluşturmak, ve bu yolla Pomega Enerji Depolama A.Ş.’nin birlikte çalışanları, paydaşları, iş ortakları, müşterileri, ve iş yaptığı tüm coğrafyalardaki toplumlar için olumsuz çevresel ve sosyal etkileri azaltma, olumlu etkileri artırma yönünde yaklaşımını ve yönetişimini benimsetmek ve önemini vurgulamaktır.

Pomega Enerji Depolama A.Ş.’nin tüm şirket ve çalışanları işbu Politika’ya uygun hareket etmekle yükümlüdür. Her Pomega Enerji Depolama A.Ş. şirketi ve çalışanı, tüm paydaşlarından ve iş ortaklarından, ilgili taraf ve/veya işleme uygulanabilir olduğu ölçüde, bu Politika’ya uygun hareket etmelerini bekler ve bunu sağlamak için gerekli adımları atar.

Pomega Enerji Depolama A.Ş. 2008 yılında kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde çevreye, çalışanına, topluma ve ülke ekonomisine olumlu katkıda bulunacak şekilde hizmetler sunmayı prensip edinmiş, gelecek nesillere yaşanabilir sağlıklı bir gezegen ve toplum bırakma misyonu ile sürdürülebilir teknoloji ve ürünler geliştirmeyi kurumsal ilke haline getirmiştir.

Pomega Enerji Depolama A.Ş. Sürdürülebilirlik Politikası aşağıdaki politikalar ile birlikte tamamlanır:

-Çevre Yönetimi Politikası

-İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

-İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası

-Kalite Politikası

-Müşteri Memnuniyeti Politikaları

-Tedarikçi ve Satın Alma Politikası

-İş Etiği Politikası

-Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Politikası

-Fırsat Eşitliği Politikası

Pomega Enerji Depolama A.Ş. Sürdürülebilirlik yönetimi konusundaki strateji, prosedür ve standartlar Kontrolmatik Teknoloji AŞ. üst yönetim koordinasyonunda Sürdürülebilirlik ve Çevre Departmanı tarafından belirlenir.

Pomega Enerji Depolama A.Ş.’nin tüm şirketleri, ofislerinde ve faaliyet gösterdiği proje sahalarında sektörel beklenti ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak, faaliyetlerini bu Politika ile uyumlu ve şeffaf bir şekilde sürdürürler.

Pomega Enerji Depolama A.Ş. olarak tüm üretim tesislerimizde, süreçlerimizde, faaliyetlerimizde, hizmetlerimizde ve geliştirdiğimiz teknolojilerimiz ile küresel amaçlara uyumlu “Planearth” sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde sorumlu üretim ve hizmet prensibi doğrultusunda hareket ediyoruz.

Tüm faaliyetlerimizi mevcut yasalar ve düzenlemeler çerçevesinde sürdüreceğimizi, şirketimizin belirlemiş olduğu tüm standartlara uyacağımızı, bunlarla sınırlı kalmayarak paydaşlarımızın ve proje ortaklarımızın da beklentilerinin de ötesine geçmek için çaba göstereceğimizi taahhüt ederiz.

Pomega Enerji Depolama A.Ş. Sürdürülebilirlik Politikası doğrultusunda aşağıdaki temel prensipler çerçevesinde faaliyetlerimizi yürütürüz:

-Faaliyetlerinin çevresel ve sosyal etkilerini ve risklerini hesap eder, izler, ölçer, son teknolojiler kullanarak kaynağında azaltarak veya önleyerek yönetir.

-Gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde güvenli, sürdürülebilir ve en yüksek kalitede hizmet verir, Kalite Politikası doğrultusunda çevre dostu, insana faydalı teknoloji ve ürün geliştirir.

-Tüm ürünlerini sürdürülebilir ve çevre dostu sorumluluk ile, insan sağlığına, ekosistem ve biyosistemlere zarar vermeyecek şekilde sorumlu üretim ilkesi ile üretir.

-İnsanları, silah kullanma, suç işleme veya çatışmaya teşvik etmeyen ve tütün, alkol gibi bağımlılık yapıcı zararlı madde kullanımına asla özendirmeyecek yenilikler geliştirmeyi ve ürün üretmeyi taahhüt eder.

-Sürdürülebilirlik yaklaşımı 360° şirketin tüm faaliyet birimlerinin işleyişine sirayet ettirilmektedir. Tüm çevresel ve sosyal boyutlar, sektörel ve yasal değişimlerin yarattığı riskler veya olumlu fırsatlar göz önünde tutulur. Böylece günlük iş akışında, tüm projeler ve stratejik tüm karar alma süreçlerinde, yatırımcı ilişkililerinin belirlenmesinde ve yatırım bütçe planlamasında sürdürülebilirlik yaklaşımı, değerleri, ilkeleri ve politikası etkin bir şekilde, Şirketin Sürdürülebilirlik Yönetişimi uygulanır.

-Müşteri, ortak ve paydaşlarına İş Etiği Politikası ve Müşteri Memnuniyeti Politikası doğrultusunda en kısa zamanda, en doğru şekilde, şeffaf ve hesap verebilir hizmetler ve teknolojiler sunar. Sürekliliğe önem vererek sürdürülebilir karlılık amacı ile sorumlu üretim yaparak, müşterileri ile düzenli ve kaliteli iletişim içerisinde kalarak sürekli ve güvenilir büyüme vizyonu sergiler.

-Tüm canlıların sağlıklı ekolojik bir düzende ve dengeli bir biyosistemde yaşama hakkına saygı duyar ve faaliyetlerini bu prensip çerçevesinde sürdürür.

-Çevresel kirliliğin global olduğu, ama etkilerinin lokalde daha güçlü yönetilmesi gerektiği ilkesi doğrultusunda faaliyetlerinin çevresel etkilerini yönetirken Çevre Yönetimi Politikası uygulama esaslarına uyar.

-İklim değişikliğinin olumsuz çevresel ve sosyal refah etkilerini göz önünde bulundurarak, tüm iş faaliyetlerinin üzerinde oluşturabileceği riskleri dikkate alır, Çevre Yönetimi Politikası prensipleri doğrultusunda, tüm yeni işletmelerinde nötr karbon hedefi, sıfır atık yaklaşımı ve geliştirdiği yeni ürünlerinde düşük emisyon prensibi ile değişen endüstri dinamiklerini karşılayarak iklim değişikliği ile küresel mücadelede lider bir rol oynar.

-İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve uygulamalar kapsamında, çalışanlarına sağlıklı, güvenli bir iş ortamı sağlayarak önleyici, düzeltici ve koruyucu yaklaşımlar sergiler, ve bu konudaki süreçlerini İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası kapsamında sürekli takip ederek iyileştirir.

-Her insanın sağlıklı, sosyal ve ekonomik anlamda iyi bir yaşam hakkı olduğu bilinci ile yaklaşır, İnsan Kaynakları Politikası prensipleri doğrultusunda tüm çalışan, ortak, paydaş ve müşterileri için insan haklarına saygılı, sosyal adalet ve çalışma haklarının gelişmiş olduğu adil ve güvenli bir çalışma ortamı sağlar; böylece bilinç ve farkındalığını artırır.

 -Tüm iş faaliyetlerinde Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık İlkesini Cinsiyet eşitliğini destekler ve her tür ayrımcılığı reddeder. Cinsiyet, dil, din, mezhep, ırk, renk, siyasi düşünce, felsefi inanç, etnik köken, cinsel yönelim, zihinsel ya da bedensel engel, yaş, kültürel/sosyal sınıf ve görüş/düşünce farklılıkları doğrultusunda kişileri ayırt eden, dışlayan ya da seçmeye yönelik her türlü ayrımcılığı reddeder ve eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı hedefler. Bağımsız bireyler istihdam eder.

-Fırsat Eşitliği İlkesini benimser ve tüm çalışanlarını bu temelde eğitmeyi ve herkese adil muameleyi sağlamak için işgücünde adil fırsatı teşvik etmeyi ve eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlar.

-Tüm faaliyetlerinde sürdürülebilir büyümesinin gücünü çeşitlikten aldığına inanır hem kendi ülkesinde hem de dünyanın farklı yerlerinde özellikle dezavantajlı coğrafyalarda istihdam yaratarak, hizmet ve teknoloji sağlayarak sosyo-ekonomiye katkıda bulunur.

-Sağlıklı toplumlar oluşturma, toplumlar için sürdürülebilir bir ekosistem yaratma, toplumların refahını ve yaşam kalitesini iyileştirme prensibi taşır. Gelecek nesiller için nasıl daha sağlıklı ve daha iyi bir çevre yaratabileceğine, nasıl yaşanabilir bir miras bırakabileceğine, ekosistem ve biyoçeşitlilik dengesini nasıl koruyacağını dair kurumsal sosyal sorumluluk bilinci taşır. Bu bilinç ile çalışma gruplarını desteklemek için sürekli fırsatlar arar, değerlendirir, hâlihazırda önde gelen sivil toplum kuruluşları, ulusal ve uluslararası platformlar ve global organizasyonlar ile müzakere edip iş birliği içerisinde çalışır.

-Kadın iş gücünün enerji ve teknoloji sektöründe yarattığı etki alanın sürdürülebilir iletişim, sürdürülebilir iş, sağlıklı ekonomik büyüme, fakirliğin azalarak sosyal refah ve eğitim oranında artış sağlaması üzerindeki pozitif gücüne inanır, kadın çalışanları özellikle yönetim ve üst yönetim seviyesinde destekler, ve global anlamda kadın iş gücünü etkin ve görünür kılmaya destek olmak adına yönetim kurulu seviyesinde de sayı ve etkinliğinin artmasına yönelik çalışmalar yapar.

-Rüşvet ve yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha göstermez; bu durumda Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası İlkeleri (İş Etiği Yönetmeliği) çerçevesinde hareket edilir.

-Satın alma faaliyetlerini yürütürken, Sürdürülebilir Tedarikçi ve Satın Alma Politikası ilkelerine uygun, çevre sağlığını gözeten, kendi, müşteri ve ortaklarının sürdürülebilirlik yaklaşımına, iş kalite yönetmeliklerine uygun tedarikçilerle çalışmayı tercih eder. Tedarikçilerine kendi sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsetmeyi, gerekli iyileştirmeleri yapmayı hedefler.

-Sürdürülebilirlik yaklaşımını, risklerini ve fırsatlarını ve ilgili uygulamalarını sürekli olarak geliştirir ve bu konulardaki yaklaşım ve gelişmelerini ortak, müşteri ve paydaşlarına benimsetmeyi ve onlarla düzenli olarak paylaşmayı ilke edinir. Benzer şekilde tedarikçi, müşteri ve ortaklarının sürdürülebilirlik yaklaşım ve risklerini kontrol ederek iyi örnekleri uygulamaya çalışır, gerekli gördüğü durumda iyileştirme yapmalarına destek olur.

-Sürdürülebilirlik yaklaşımının benimsenerek içselleştirilmesi ve sürdürülebilir çalışan farkındalığının artırılması amacıyla Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuştur, ilgili çalıştay ve eğitimler düzenlenmektedir.

Tüm Pomega Enerji Depolama A.Ş. şirketleri ve çalışanları bu Politika’ya şeffaf bir şekilde uymak, benimsetmek ve geliştirmekle yükümlüdür. Pomega Enerji Depolama A.Ş., İş Ortakları’nın da ilgili taraf ve işleme uygulanabilir olduğu ölçüde, bu Politika’ya şeffaf bir şekilde uyumlu davranmasını bekler ve bunun için gerekli adımları atar. Bu Politika ile Pomega Enerji Depolama A.Ş.’nin faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli olan yerel mevzuat arasında bir farklılık olması durumunda, ilgili uygulama yerel mevzuata aykırılık teşkil etmediği ölçüde, Politika veya mevzuattan, daha kısıtlayıcı olan geçerli olacaktır. Pomega Enerji Depolama A.Ş. Sürdürülebilirlik ve Çevre Departmanı, bu Politika’nın uygulanmasından sorumlu birimdir. Bu Politikaya, yürürlükteki mevzuata veya Topluluk prosedür ve standartlarına aykırı olduğunu düşündüğünüz herhangi bir eylemden haberdar olmanız halinde, bu konuyu bir üst yöneticinize ya da Sürdürülebilirlik ve Çevre Departmanı’na danışabilir veya raporlayabilirsiniz.

Business Ethics & Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy

Pomega Pomega ethical rules described in this document, all its employees, directors, affiliates, dealers, suppliers, agents, Contractors, by proxy, those who work, and work together to briefly covers all employees and all third parties pomega istiraklari. Employees of all POMEGA and its subsidiaries are expected to comply with the Pomega Code of Ethics.

 

Sürdürülebilir Tedarik ve Tedarik Zinciri Politikası

Bu Sürdürülebilir Satın Alma ve Tedarik Zinciri Politikasının (“Politika”) amacı, Pomega Enerji Depolama A.Ş. Planearth ve iştiraklerinin küresel sürdürülebilir satın alma ve satın alma alanındaki yaklaşımını Sürdürülebilirlik Stratejisi doğrultusunda yansıtan bir rehber oluşturmak ve bu şekilde Pomega Enerji Depolama A.Ş. bu alandaki yaklaşımının ve yönetiminin tüm küresel tedarikçiler, müşteriler, ortaklar, çalışanlar ve diğer tüm işbirlikçiler için önemini benimsemek ve vurgulamak.

Pomega Enerji Depolama A.Ş. sürdürülebilir teknoloji, ürün üretmeyi, sürdürülebilir çözümler ve hizmetler sunmayı misyon edinmiştir.

Sorumlu ve hesap verebilir iş ahlakı ve müşteri paydaşları ile işbirliği kurarken ve 360 ° sürdürülebilirlik yaklaşımını benimserken sürdürülebilirlik ve şeffaf iletişim ile insanlar, toplum, çalışanlar ve gezegen için değer, faydaları ve saygıyı arttırmayı taahhüt eder.

Bu misyon ve taahhüdü ile kullandığımız hammadde ve malzemeler, sunduğumuz ürün ve hizmetlerin kalitesinde esastır.

Planearth tüm faaliyetlerimizi yürütürken, sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde sorumlu üretim ve hizmet ilkesine uygun hareket etmekte, uygulamalarımızda kullanılan hammadde ve malzemeler sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmekte ve en çevreci, kaliteli, insana ve gezegene faydalı, sorumlu ve sorumlu bir şekilde üretilenler tüketilir ve verimli ve sorumlu bir şekilde kullanılır.

Tüm global Tedarikçilerimizi iş ortaklarımız olarak görüyor, uluslararası çevresel, sosyal ve etik standart ve ilkelere uyumu kabul etmiş kişilerle çalışmayı ilke ediniyoruz.

Pomega Enerji Depolama A.Ş. Sürdürülebilir Satın Alma ve Tedarik Zinciri Politikası aşağıdaki politikalarla birlikte tamamlanmıştır:

-Çevre Yönetim Politikası

-İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

-İnsan hakları ve insan kaynakları politikası

-Kalite Politikamız

-Müşteri Memnuniyeti Politikası

-İş Etiği Politikası

-Yolsuzlukla Mücadele ve Rüşvetle Mücadele Politikası

Sağlıklı bir gezegen, yaşanabilir bir ekosistem ve sürdürülebilir toplumlar yaratmak ve bırakmak için sürdürülebilirlik değerlerimizi ve satın alma ilkelerimizi tüm tedarikçilerimize benimsetmeyi, bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi taahhüt ederiz. Tedarikçilerimizin tedarikçileri ile işbirliği içinde bu ilkeler doğrultusunda hareket etmelerini, etki alanlarını genişletmelerini, şeffaf bir iletişim tarzı benimseyerek bilgilendirmelerini ve bilinçlendirmelerini istiyoruz.

Bu ilkeler tüm Pomega Enerji Depolama A.Ş. için geçerlidir. Firmaların satın alma işlemlerini kapsar ve tedarikçilerimizden beklediğimiz temel ilke ve kuralları içerir.

Tedarikçilerimiz Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Çocuk hakları Sözleşmesi ve yürürlükteki tüm ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmelikler enerji depolama Pomega A.Ş. Sürdürülebilir Satın Alma ve Tedarik Zinciri Politikası ilkeleri doğrultusunda aşağıdaki temel ilkeler çerçevesinde seçilmektedir:

 

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ

-Tedarikçiler hiçbir koşulda çocuk işçiliği yapmamalıdır. Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi’nin 138. maddesinde belirtilen asgari çalışma yaşı, 15 yaşın altındaki işçileri çalıştırmamalıdır (bazı gelişmekte olan ülkeler için 14 olarak belirlenmiştir). Asgari yaşın altındaki çalışanlar çocuk işçiliği tanımına girer.

– Asgari çalışma yaşını doldurmuş genç çalışanların eğitimleri engellenmemeli, çalışma ortamında sosyal, fiziksel ve duygusal gelişimlerine ve sağlıklarına zarar verecek her türlü etkenden korunmalı, tehlikeli işlerde çalıştırılmamalıdır.

 

ANGARYA

-İş gönüllü olmalı, yani gönüllü yasalara tabi olmalıdır.

-Zorla çalıştırılmamalı veya zorla çalıştırılmamalıdır.

-Fiziksel, cinsel, psikolojik veya sözlü taciz uygulamamalı ve orijinal kimlik belgelerinin saklanması gibi yasa dışı uygulamalara başvurmamalıdırlar.

-Borçların emekle ödenmesi hiçbir koşulda kabul edilmemelidir.

 

AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ

-İş ortamı ve cinsiyet, yaş, din, ırk, inanç, sosyal statü, fiziki yapı, etnik köken, milliyet, siyasi görüş, cinsel yönelim, hamilelik, siyasi görüş, sendika üyeliği gibi işe alım, ücretlendirme, eğitim, terfi ve emeklilikle ilgili uygulamalar veya başka herhangi bir nedenle ayrımcılık tolere edilmemelidir.

 

İnsan hakları ve ADİL ve EŞİT MUAMELE

– Çalışanlara değer verilen ve saygı duyulan bir iş ortamı oluşturulmalıdır. Hiçbir taciz ve kötü muameleye müsamaha gösterilmemelidir.

-Tüm iş ilişkilerinde temel ahlaki ve insani değer yargılarına uygun olarak adil muamele yapılmalıdır.

 

ÇALIŞMA SAATLERİ VE ÜCRETLENDİRME

-Çalışanlara kanun ve yönetmeliklere uygun tatil ve izin günlerinin sağlanması ve çalışma saatlerinin yönetmeliklere uygun olması sağlanmalıdır.

-Tüm çalışanların yasal çalışma iznine ve sözleşmesine sahip olması gerekir. En azından asgari ücret düzeyinde olmak kaydıyla adil bir ücret ödenmeli, ödemeler düzenli ve zamanında yapılmalıdır. Ücret konusunda hiçbir şekilde ayrımcılık yapılmamalıdır. Yasal izin, tazminat, fazla mesai ücreti ve diğer tüm yan haklar yasal gereklilikler çerçevesinde sağlanmalıdır. Çalışma saatleri ve fazla mesai yasalara ve sektör standartlarına uygun olmalıdır.

 

ÖRGÜTLENME VE TOPLU PAZARLIK HAKKI

-Tüm çalışanların yasal düzenlemeler çerçevesinde örgütlenme ve toplu sözleşme yapma haklarına saygı gösterilmelidir. Örgütlenme ve toplu sözleşme hakkını kullanan çalışanlara baskı yapılmamalı ve ayrımcılık yapılmamalıdır.

 

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ VE TOPLU SÖZLEŞME HAKKI

– Yerel yasalarla belirlenen işçi konseylerine katılma, üye olma, temsil edilme ve katılma haklarına saygı gösterilmelidir.

 

İş sağlığı VE GÜVENLİĞİ

-Çalışanlara sağlıklı, hijyenik ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanmalıdır.

-İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli kontrol ve bakımları yapmak, güvenlik prosedürlerini izlemek ve gerekli riskleri önlemek ve en aza indirmek için koruyucu ekipman sağlamak gerekir.

-Farkındalık yaratmak için çalışanlara düzenli olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmelidir.

-Eğitimler, kazalar ve bunlara karşı alınan önlemler kaydedilmelidir.

-Başvurular yürürlükteki ulusal yasa ve yönetmeliklere uygun olmalıdır.

 

ÇEVRENİN KORUNMASI

– Çevre ile ilgili yürürlükteki tüm yasa, yönetmelik ve yönetmeliklere (hava emisyonları, atıklar, atık sular, kimyasallar ile ilgili tüm yasalar dahil) uyulmalıdır.

-Gerekli çevre izinleri alınmalı ve Temmuz ayında yasalara uygunluk sağlanmalıdır.

-Tedarikçiler tüketimlerini, karbon ve hava emisyonlarını, doğal kaynak kullanımını ve atıklarını en aza indirmek için çalışmalıdır. Kimyasalların depolanması, taşınması ve kullanımı çevreye zarar vermeyecek şekilde kurallara uygun olmalıdır. Atıkların bertarafı ve atık suyun boşaltılması çevresel yükümlülükler ve sınırlar çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Yürütülecek faaliyetlerin çevresel etkileri karar alma süreçlerinde dikkate alınmalıdır.

 

ETİK İLKELER

– Çıkar çatışması yaratacak durumlardan kaçınılmalıdır.

– Rekabeti aksatmaya, engellemeye veya sınırlandırmaya yönelik girişimlerde bulunulmamalıdır.

– İş ortaklarının fikri mülkiyet hakları korunmalıdır.

 

YER

– Ülke şartlarında arz sıkıntısı yaşanmaması durumunda, koşullara en yakın özelliklere sahip yerel alternatif ürünleri tercih ederek Türkiye Pazarından hammadde ve malzeme teminine önem vermektedir. Ancak Türkiye pazarında istenilen şartlara ve kaliteye uygun değilse yurt dışından tedarik etmektedir.

 

MİSAFİRPERVERLİK VE HEDİYE VERME

– Sınırlı durumlarda, ticari Ayrışmayı güçlendirmek veya sürdürmek için hediyeler ve eğlenceler kabul edilebilir. Tedarikçiler, yasalara uygunsuzluk teşkil edecek ticari gelenekler ve tanıtım materyalleri dışında hiçbir hediyeyi kabul etmemeli veya vermemeli ve amaçlarını aşan ağırlama faaliyetlerinden uzak durmalıdır.

 

YOLSUZLUK ve RÜŞVETİN ÖNLENMESİ

-Tedarikçiler, herhangi bir şekilde iş veya mali gelir sağlamak için herhangi bir yolsuzluk ve rüşvete müsamaha göstermemeli ve işi kolaylaştırmak için rüşvet ve/veya hediye almamalı ve/ veya vermemelidir. Hiçbir tedarikçi çalışanı rüşvet olarak algılanabilecek hediyeler veya ödemeler sunamaz, veremez veya kabul edemez. Tedarikçi, rüşvetin önlenmesi ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili yürürlükteki tüm yasa, yönetmelik ve yönetmeliklere uyacaktır.

 

TEDARİKÇİ DENETİM SÜREÇLERİ

-Tedarikçiler Pomega Enerji Depolama A.Ş. bu Politika, Sözleşme ve/veya Beyan ve Taahhütler kapsamındaki yükümlülüklerine uygun olarak, Pomega Enerji Depolama A.Ş. tarafından yapılacak denetim ve değerlendirmeler 3. bireysel denetimler de dahil olmak üzere bağımsız denetimlerin yapılabileceğini kabul etmişlerdir.

-Pomega Enerji Depolama A.Sh ., tüm bildirimleri gizlilik içinde ele almayı ve bildirim sahiplerini korumayı taahhüt eder. Tedarikçi, bu Politikaya aykırı şüpheli davranışlar veya olası bir iş ahlakı ihlali bildiren kişi hakkında gizliliğini koruyacak ve o kişiye karşı uygulanabilecek herhangi bir misillemeye müsamaha göstermeyecektir.

-Bu Politikaya aykırı şüpheli davranışları veya bu Politikadaki kuralların ihlalini bildirmek için aşağıdaki iletişim kanalları kullanılabilir.

Tüm Pomega Enerji Depolama A.Ş. çalışanlar ve tedarikçiler bu Politikaya şeffaf bir şekilde uymak ve bunu kendi tedarikçilerine benimsetmekle yükümlüdürler. Bu Politika ile Pomega Enerji Depolama A.Ş. faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli olan yerel mevzuat arasında bir farklılık olması durumunda, ilgili uygulama yerel mevzuata aykırı olmadığı sürece daha kısıtlayıcı politika veya mevzuat uygulanacaktır. Pomega Enerji Depolama A.Ş. Sürdürülebilirlik ve Çevre ve Satın Alma Departmanı, bu Politikanın uygulanmasından sorumlu birimdir. Bu Politikaya, yürürlükteki mevzuata veya Topluluk usul ve standartlarına aykırı olduğunu düşündüğünüz herhangi bir eylemden haberdar olursanız, bu konuyu Şirketimize bildirebilirsiniz.

İş ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Şirketimiz, “ÖNCE sağlık ve GÜVENLİK” ilkesini esas alarak faaliyetlerini en üst kalitede yürütürken, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini korumak ve çalışma ortamını sürekli iyileştirmek için aşağıdaki hususları sağlamayı ve sürdürmeyi taahhüt etmektedir;

– Yurtiçi ve yurtdışındaki tüm sektörlerde yürürlükteki yasalara, ilgili standartlara ve yönetim sistemi gerekliliklerine uygun iş yapmak,

– Proaktif bir yaklaşımla çalışanların katılımını sağlayarak tehlikeleri tespit etmek, riskleri buna göre öngörmek, iş sağlığı ve güvenliği performansını izlemek ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,

-Hem şirketin doğrudan personelinin hem de yararlanıcının çalışanlarının bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak için eğitimler vermek,

-İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının koşullara uygunluğunu sağlamak amacıyla periyodik olarak gözden geçirilmesi,

-Tüm çalışanlarımız, taşeronlarımız, tedarikçilerimiz,üçüncü tarafların ve tüm paydaşların iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmek, iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmak ve güvenli çalışma yönünde hareket etmelerini sağlamak,

-İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının gereklerini, ilgili standart ve gereklilikleri sağlayarak; her türlü önlemi almak, gerekli tüm araç, gereç ve kişisel koruyucu donanımları gerektiği gibi muhafaza etmek ve düzeltmek,

-Güvenli olmayan durum ve hareketlerle sonuçlanabilecek iş kazası ve hastalıkları risk değerlendirmesi ve kök neden analizi ile olası kaza risklerini önceden tespit etmek ve nüksü önlemek için gerekli tedbirleri almak üzere düzeltici ve önleyici tedbirler almak,

-Yürüttüğümüz faaliyetlerin tüm aşamalarını gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmek, önleyici ve düzeltici çalışmalar yapmak.

 

İnsan kaynakları Politikası

Bu insan kaynakları Politikasının (“Politika”) amacı, Pomega Enerji Depolama A.Ş.’yi korumaktır. ve bağlı şirketlerinin insan kaynakları yönetimi doğrultusunda insanlara ve çalışanlara verdiği değerin yaklaşımını yansıtan bir rehber oluşturmak ve bu şekilde Pomega Enerji Depolama A.Ş. iş yaptığı tüm coğrafyalarda çalışanları, paydaşları, iş ortakları, müşterileri ve toplumları için insana ve çalışanlara verdiği değeri artırma yönünde şirket yaklaşımının ve yönetişiminin önemini benimsemek ve vurgulamak.

İnsan kaynakları Politikamızın İlkeleri;

-Şeffaf, Eşit ve Katılımcı bir Yönetim anlayışı ile çalışanlarımızı süreçlerimize dahil etmek,

-Çalışmalarımızı müşteri odaklı bir yaklaşıma dayandırmak, gelişim odaklı projeler üretmek, çalışanlarımızın her birinin Katma Değer Yaratan bir çalışan olmasını sağlamak,

– Çalışanlara güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlamak, tüm çalışanlarımızın katılımını gerektiren Aralık aralıklarında Genel iş Sağlığı ve Güvenliği & Sürdürülebilirlik ve Çevre eğitimleri düzenlemek,

-Kalite Politikaları ve standartları doğrultusunda İSG, Sürdürülebilirlik ve Çevre Yönetimi Politikalarına duyarlı bir yaklaşım sergilemek,

-Eğitimi gelişim merkezine alarak en düşükten en yükseğe tüm eğitim programlarını tasarlamak, uygulamak ve değerlendirmek,

-Aralık aralık ‘çalışan memnuniyeti anketi’ yaparak çalışanın fikir ve önerilerine açık olmak, dikkate almak, kurumsal stratejisini ve insan kaynakları yönetimini çalışandan gelen geri bildirimler doğrultusunda yönlendirmek,

-Şirket yapısına uyum sağlayarak yenilikleri takip etmek ve inovasyon sürecini insan kaynakları uygulamaları ile beslemeyi hedeflemek,

-Öncelikle Açık Pozisyonlar için iç değerlerimiz olan çalışanlarımıza odaklanmak,

– Doğru iş için doğru kişi, her seviyede doğru iş politikasını yaşayacak doğru kişi,

-Değişime ve gelişime hızla uyum sağlayabilecek organizasyon yapısını sürekli iyileştirmek,

-Sürekli öğrenen bir kurum yapısı alt sistemlerinin tasarlanması, kurulması, geliştirilmesi ve işleyişini sağlamak,

– ‘Fırsat Eşitliği’ ilkesi ile çalışanın yetkinliğine ve performansına yönelik hareket ederek Ücretlendirme ve Ödüllendirme sisteminde adil davranmak,

-Çalışmaların etkin ve verimli yürütülmesi için insan kaynakları planlaması yapmak, nitelikli işgücünü Kontrol Ailesine kazandırmak,

-Çözümcü yaklaşımlarla problem çözme becerisini en üst seviyelere taşımak,

-Çalışanların kurum ve kişilerle olan bilgi, beceri, ilişki yetkinliklerini arttırmak,

Misyonumuz, Pomega Ailesi Çalışanlarımızla birlikte faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde bugün ulaştığımız kalite, başarı ve ilklerle dolu yerimizi daha da yükseğe taşımak ve bunu yaparken değerlerimizin en üst seviyesinde insan odaklı yönetimin başarısını çalışanlarımıza, müşterilerimize ve paydaşlarımıza aktarmaktır yani.

Bu süreçte amacımız, ailemize katılan yeni çalışanlarımızın istek ve üretkenliği ile bu günlere gelmemize katkı sağlayan çalışanlarımızın motivasyon ve deneyimlerini harmanlayarak kaynakları verimli kullanan ekip çalışması, takım ruhu ve çalışan profili ile şirketimizde sinerji yaratmaktır.

Bu Politika tüm Pomega Enerji Depolama şirketleri ve çalışanları için geçerlidir. Bu Politika ile Pomega Enerji Depolama A.Ş. faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli olan yerel mevzuat arasında bir farklılık olması durumunda, ilgili uygulama yerel mevzuata aykırı olmadığı sürece daha kısıtlayıcı politika veya mevzuat uygulanacaktır. Pomega Enerji Depolama A.Ş. İnsan kaynakları Departmanı bu Politikanın uygulanmasından sorumlu birimdir. Bu Politikaya, yürürlükteki mevzuata veya Topluluk usul ve standartlarına aykırı olduğunu düşündüğünüz herhangi bir eylemin farkındaysanız, bu konuyu bir üst düzey yöneticiye veya insan kaynakları Departmanına danışabilir veya raporlayabilirsiniz.