SANTRAL SES KAYDINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

POMEGA ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (POMEGA) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi uyarınca hazırlanan çağrı merkezi aracılığı ile ad-soyad, iletişim bilgisi ve ses kaydı alması faaliyetine özel olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız.

 

 1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla POMEGA tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres              : Çekirdeksiz OSB Mah. 203. Cad. No: 15 Polatlı/ANKARA     
Telefon           : 444 7 764
E-Posta           : [email protected]

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI

Şirketimize ait çağrı merkezini arayanların paylaşmış olduğu ad-soyad, iletişim bilgisi ve ses kaydına ait kişisel veriler; arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi, aramanın teyidi ve arama sayısının istatistiksel amaçla tespiti, hizmet kalitesi takibi, talep edilen hizmetin sağlanabilmesi, satış sonrası destek hizmetinin yürütülmesi, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla işlenmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Çağrı merkezi vasıtasıyla ad-soyad, iletişim bilgisi ve ses kaydı verileriniz, yetkili mercilerce talep edilmesi veya bu verilerin paylaşılmasının mecburi olması durumunda, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılacaktır.

 

 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Ad-soyad, iletişim bilgisi ve ses kaydınız, sadece çağrı merkezi vasıtasıyla toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:

 1. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 2. Kişisel verilerin işyerinin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla işlenmesinin gerekli olması,
 3. Arayan kişiye doğru hitap edebilmek, aramanın teyit edilebilmesi, işlem, memnuniyet ve işlem kalitesinin takibi nedeniyle zaruri olması.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

Bu aydınlatma metninde yazılı kişisel veriler 3 yıl süre ile saklanır ve süre sonunda imha edilir.

 

 1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve işyerine başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

 

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme.
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme.
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi (Örnek başvuru formuna www.pomega.com adresinden ulaşabilirsiniz.) kimliğinizi tevsik edici bilgi/belgelerle birlikte;

 

 • Yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla Çekirdeksiz OSB Mah. 203. Cad. No: 15 Polatlı/ANKARA şirket adresimize iletebilir,
 • Şirketimizin [email protected] Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine KEP adresinizden elektronik posta gönderebilir,
 • Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla www.pomega.com web sitesinden erişebileceğiniz “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince Başvuru Formu”nu doldurarak ile posta adresi [email protected] üzerinden bilgi alma, gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri iletebilirsiniz.

 

Şirketimiz tarafından başvurunuz değerlendirilerek, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

Saygılarımızla.