KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE DAİR

AYDINLATMA METNİ

 1. Genel Hususlar

POMEGA ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (POMEGA) olarak; özel nitelikli kişisel veriler dahil olmak üzere her türlü kişisel verilerinizin gizliliğine ve korunmasına en üst düzeyde önem veriyoruz. Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinizin korunması ilkelerine azami özen gösteriyoruz. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince tarafımıza iletmiş olduğunuz her türlü kişisel verinizi (bunlarla sınırlı olmamak üzere, ad, soyad, T.C. No, adres, doğum yeri, SGK bilgileri, doğum tarihi vb) ve yine her türlü özel nitelikli kişisel verinize (sağlık bilgileri, biyometrik ve genetik bilgiler, kılık kıyafet, dernek, vakıf, sendika üyeliği, ceza mahkumiyeti, güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, din, etnik grup vb her türlü verilere) ilişkin her türlü bilgi ve belge, POMEGA tarafından veri sorumlusu sıfatıyla ilgili kanundaki düzenlemelere uygun olarak işlenebilmekte, kaydedilebilmekte, depolanabilmekte, hizmetleri devam ettirebilmek amacıyla güncellenip muhafaza edilebilmekte, üçüncü kişilere aktarılabilmekte, paylaşılabilmekte ve anonim hale getirilebilmektedir.

Bu anlamda POMEGA; ilgili kanun ve mevzuat gereğince işlenen kişisel verileri korumak için gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almaktadır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kuralına uygun işlenmekte, verilerin doğruluğu sağlanmakta ve gerektiğinde güncellenmektedir. Verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesine, veri işlemenin amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmasına, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesine özen göstermekteyiz.

İşlenen verilerin Kanun’da tanımlandığı şekilde özel nitelikli kişisel veri olması halinde ise ilgilinin açık rızasını arıyoruz. İlgilinin açık rızası olmaksızın hiçbir özel nitelikli verinin işlenmesine müsaade etmemekteyiz.  Ancak sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından yasal sınırlar dahilinde ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebildiğini de belirtmek istiyoruz.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz; yasal sınırlar dahilinde gerekli süreçlerde kullanılmak üzere, tüm bilgi belgeler, ilgili tüm kanun ve yönetmelikler gereğince faaliyetlerimizin ve bu faaliyetler kapsamındaki başta devlete karşı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, sürdürülebilmesi, yürütülmesi, geliştirilmesi, hizmet ve faaliyetlere yönelik tanıtım, kampanya ve benzeri faaliyetlerin yapılması, davet, yeni uygulamaların bildirilmesi, tanzim edilen veya edilecek sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, planlama, istatistik, memnuniyet anketlerinin yapılması, güvenliğin sağlanması, e-mail ortamında, e-postalar, e-bülten üyelikleri, sosyal medya paylaşımları, düzenlenen etkinliklerde doldurulan basılı formlar, çalışan adaylarla yüz yüze yapılan mülakat sırasında veya yazılı başvuru formu, elektronik ortamda dijital başvuru formu gönderilmesi veya e-posta, kargo, ve benzeri yöntemlerle özgeçmişlerin gönderilmeleri halinde veya danışmanlık firmaları veya telefon gibi araçlarla ve adayın ilettiği bilgilerin teyidini sağlayan kontrol ve araştırmalar sebebiyle işe alım süreçlerinde toplanan kişisel veriler ile işin niteliğine göre toplanan özel nitelikli kişisel veriler; iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin idamesi, hukuki ve mali işler ve benzeri ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması, insan kaynakları, muhasebe politikalarının yürütülmesi, fiziksel güvenlik ve denetimin sağlanması, yurt içi ve uluslar arası mevzuata uyum, kamu kuruluşlarınca veya diğer otoritelerce istenen bilgi aktarımı, saklama, raporlama yükümlülüklerine uyulması, ilgililere daha iyi ve daha güvenilir hizmet verilebilmesi ve kesintisiz sürdürülebilmesi için Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirlenen şartlar ve amaçlar dahilinde işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Muhafaza Edilme Süresi

POMEGA; kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel veriler, işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır.

Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel Verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitemiz, sosyal medya mecralarımız, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz ve/veya faaliyetlerimizin tamamlayıcısı niteliğinde hizmet aldığımız taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve benzeri diğer kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel Verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz; POMEGA kapsamında, şirketimizin amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi, bu anlamda gerekli stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması, insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini için POMEGA görevlileri, hissedarları, çalışanları, iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişiler, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, danışman kuruluş veya şahıslar, SGK gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kılınan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ve/veya yurt dışına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde sayılan şartlar ve amaçlar çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılmak istenmesi halinde, verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunup bulunmadığı araştırılmakta, yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun izninin bulunması hususlarına mutlaka riayet edilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesi Gereğince Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, POMEGA;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediği öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, Hakkına sahipsiniz.

Paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması ve doğru olarak aktarılmış olması, Kanun ve ilgili diğer mevzuat açısından haklarınızı kullanabilmeniz için önem arz etmektedir. Yanlış ya da hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk size aittir. Taleplerinizin yerine getirilmesi ekstra bir maliyet gerektirdiğinde, bu kapsamda yapacağımız masrafları, 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinde düzenlenen tarifeye göre talep etme hakkımız saklı tutulmuştur. Ancak başvuruya neden olan husus bizim hatamızdan kaynaklanmışsa bu durumda herhangi bir masraf talep etmeyeceğimizi, alınmış bir masraf bedeli varsa bunu ilgilisine ödeyeceğimizi belirtiriz.

 1. Kanun Gereğince Kişisel Verilerin, İlgili Kişinin Açık Rızası Aranmaksızın İşlenebileceği Durumlar

Kişisel verileriniz;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Hallerinde açık rıza aranmaksızın işlenebilmektedir.
 1. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesiyle ilgili Kanunda belirlenmiş İlkeler

POMEGA kişisel verilerin korunması ve işlenmesiyle ilgili olarak Anayasa’ya, Kanun’da ve mevzuatta yer alan genel ilkelere ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun hareket etmekte olup, ayrıca aşağıdaki ilkelere de büyük önem ve titizlikle riayet etmektedir:

 • Kişisel veri işleme faaliyetlerinin hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olması.
 • Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması.
 • Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenmesi.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi.
 1. Kişisel Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanma Yöntemleri/ Başvuru Şekli

Kişisel Verilerinizin işlenmesiyle ilgili taleplerinizi [email protected] e-posta adresine veya Çekirdeksiz OSB Mahallesi 203. Cadde No:15 Polatlı /ANKARA tebligat adresine iadeli taahhütlü olarak bildirebilirsiniz. İlgili kişinin, 6698 sayılı Kanun kapsamında bilgi talep etmek amacıyla tarafımıza yazılı olarak başvurması halinde, başvuruyu en geç 30 (otuz) gün içinde Veri Sorumlusu olarak cevaplandıracağız.